به دهکده علم و فناوری کارنو خوش آمدید !

0

آموزش شرکت در دوره های آموزشی کارنو

دوره های تابستانی کارنو شامل دوره های پیشخوانی دروس و نجوم میشود. در دوره های پیشخوانی دانش آموزان دروس سال بعد خود را به شیوه ای جذاب و به همراه انجام آزمایشات می آموزند....